En termes de seguretat:

A Banco Alcalá som conscients de la necessitat de garantir el trànsit d’informació entre el Banc i els seus clients. Per aquest motiu, prenem les màximes mesures de seguretat per garantir la confidencialitat de les comunicacions entre el Banc i el client.

Recordi que Banco Alcalá mai li sol·licitarà, ni per correu electrònic ni per telèfon, que informi de les seves claus d’interconnexió. Les seves claus són secretes i únicament vostè les ha de conèixer.

En cas de rebre un missatge en aquest sentit, no faciliti cap dada i contacti immediatament amb Banco Alcalá trucant al .

Confidencialitat i integritat:

 • De totes les credencials de l’usuari:
  • Totes les claus operatives dels usuaris s’emmagatzemen xifrades irreversiblement a sistemes especialitzats de gestió d’usuaris i identitats, de manera que ningú pugui deduir-les.
  • Els procediments operatius de la banca electrònica de Banco Alcalá no requereixen que ningú de l’entitat disposi de les claus operatives dels seus clients, per la qual cosa cap empleat les coneix ni li seran sol·licitades.
 • De les comunicacions:
  • Els serveis transaccionals funcionen sobre un servidor segur que fa servir el protocol SSL (Secure Socket Layer), el qual s'activa sempre en entrar al servei. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes, els quals garanteixen que només sigui intel·ligible per a l'ordinador del client i el servidor del Banc. D'aquesta forma, en utilitzar el protocol SSL, es garanteix:
   • Que el client comunica les seves dades al centre servidor de Banco Alcalá i a cap altre que intenti fer-se passar per aquest.
   • Que entre el client i el centre servidor de Banco Alcalá, les dades viatgen xifrades, evitant així la seva possible lectura o manipulació per tercers.
 • De la informació:
  • La informació emmagatzemada als sistemes i bases de dades internes està protegida per diferents sistemes de seguretat, i únicament es permet l’accés a empleats autoritzats.
  • Banco Alcalá disposa d’un sistema automatitzat de gestió de privilegis d’accés a la informació que garanteix l’accés controlat i restringit al personal autoritzat.

Traçabilitat de les transaccions: les transaccions realitzades queden reflectides als registres automatitzats d’operacions. Aquests registres recullen l’operació efectuada, la data i hora de la mateixa i l’usuari que la va executar, la qual cosa permet determinar la validesa de les operacions registrades.

Informació de la darrera connexió:

 • Quan l’usuari entri per primer cop se li mostrarà una pantalla de Benvinguda amb explicacions relatives a l’entorn.
 • En els accessos successius, la banca electrònica mostrarà a l’usuari la data i l'hora de la seva darrera connexió.

Desconnexió automàtica de la sessió: com a mesura addicional de seguretat, als 6 minuts d’inactivitat a la banca electrònica, es procedeix a finalitzar la sessió de l’usuari i a desconnectar-lo del sistema.

Abans d’introduir les seves dades, comprovi sempre que està en una pàgina segura. No oblidi seguir les normes de seguretat següents sempre que les seves dades personals li siguin sol·licitades per Internet:

 1. Verifiqui que la connexió s'està realitzant a través d'un servidor segur comprovant alguns dels aspectes següents:
  • Verifiqui que la connexió s'està realitzant a través d'un servidor segur comprovant alguns dels aspectes següents:
  • Mitjançant l'adreça (URL) del servidor, ja que en un servidor segur comença per https, quan normalment comença per http.
 2. Comprovi els certificats de seguretat de la pàgina segura en què es trobi:
  • Per a això, polsi la imatge del cadenat que apareix en accedir a una pàgina segura, a la part superior esquerra, i verifiqui que la data de caducitat i el domini del certificat estan vigents. A la informació de detall apareix l'emissor, el període de validesa i per a qui s'ha emès el certificat.

Protecció de les seves credencials d’usuari:

 • Les seves claus d’accés i operacions a la banca electrònica de Banco Alcalá són personals, intransferibles i secretes, i per tant el client haurà de custodiar-les de manera segura. Aquestes claus es troben emmagatzemades als sistemes de Banco Alcalá, xifrades amb un algoritme i ningú les coneix.
 • No comuniqui a ningú, sota cap concepte, les seves claus personals i mai les informi a pàgines web diferents de l’entorn segur de Banco Alcalá.
 • Triï claus de difícil deducció. Ensems, li recomanem que canviï de contrasenya periòdicament.
 • Desconfiï de les pàgines que li sol·licitin dades personals, tret que estiguin relacionades amb la prestació d’un servei sol·licitat per vostè mateix.
 • En cas que rebi un missatge en què se li sol·licitin les seves claus personals, no faciliti cap dada i posi’s en contacte d’immediat amb el servei d’Atenció al Client de Banco Alcalá.

Seguretat física dels centres de processament de dades:

Els centres de processament de dades de Banco Alcalá estan dotats d’estrictes mesures de seguretat física per a la protecció dels sistemes de processament de dades. Entre d’altres, destaquen les següents:

 • Centre de Processament de dades amb control d’accés restringit.
 • Control individualitzat d’accessos al recinte i a les diferents sales tècniques, dotats de sistemes de detecció d’elements perillosos.
 • Equips humans de vigilància física i videovigilància ininterrompuda del perímetre i de l’interior de les instal·lacions.
 • Sistemes de detecció i protecció específics en cas d’intrusió, incendi, inundació, tall de subministraments i altres esdeveniments catastròfics.

A més, en disposar de dos centres de processament de dades plenament operatius, Banco Alcalá garanteix la salvaguarda i recuperació de la informació, en cas necessari.

I sobre tot, recordi:

Banco Alcalá mai li enviarà per correu electrònic una sol·licitud d'informació de les seves dades personals. En cas de rebre un missatge en aquest sentit, si us plau no faciliti cap dada i contacti immediatament amb Banco Alcalá.